Užsakymo Sutarties Sąlygos

PIRKIMO PARDAVIMO IR PASLAUGŲ SUTARTIES SĄLYGOS


PIRKĖJUI TEIKIAMOS PASLAUGOS

Pateikiamas užsakymas, priedai, interjero/baldų projektas su eskizu, užsakytomis prekėmis, kurios toliau vadinamos „Prekėmis“, Pardavėjo teikiamomis paslaugomis. 

Suformavus užsakymo lapą, Pirkėjas įsipareigoja užsakymo sutarties dieną sumokėti Pardavėjui avansą, kurio dydis sudaro 100% Sutarties kainos;

Pardavėjo civilinė atsakomybė atsiranda tik esant jo kaltei. Jeigu Pardavėjo civilinė atsakomybė kyla ne dėl jo tyčios ar didelio neatsargumo, ji ribojama šios Sutarties kainos dydžiu;


PREKIŲ PRISTATYMAS IR PERDAVIMAS

Pardavėjas Prekes privalo pristatyti Užsakyme nurodytu adresu ir per nurodytą terminą skaičiuojant nuo šios Sutarties Užsakymo patvirtinimo dienos. 

Jei Sutarties Užsakyme nurodyta Prekių transportavimo kaina 0 Eur, Prekės Užsakyme nustatytais terminais turi būti priimtos Pardavėjo verslo vietoje. Jei Užsakyme nurodyta Prekių pernešimo kaina 0 Eur, Prekės iškraunamos Sutartyje nurodyto Namo adresu, tačiau nėra nešamos į gyvenamąsias patalpas. Jei Sutarties Užsakyme nurodyta Prekių sumontavimo kaina 0 Eur, Prekės po jų perleidimo nėra montuojamos;

Prekės pasiimamos iš Pardavėjo sandėlio arba prekybos vietos arba pristatomos, užneštos, surenkamos, montuojamos už atskirą papildomą mokestį pagal patvirtintus Pardavėjo arba oficialiai įgaliotų partnerių paslaugų tarifus;

Prekės Pirkėjui pristatomos ne vėliau kaip per 10 savaičių nuo atsiskaitymo prieš išvykstant iš gamintojo, neviršijant bendro sutartyje nustatyto termino. 

Jei Pardavėjas vėluoja pristatyti Pirkėjui prekes daugiau kaip 14 ( keturiolika ) darbo dienų, Pardavėjas moka 0,002% delspinigius nuo negauto užsakymo sumos už kiekvieną pradelstą dieną;

Pirkėjas įsipareigoja priimti jo užsakytas Prekes. Laikoma, kad Prekės yra priimtos, jeigu Pirkėjas pasirašė Prekių krovinio važtaraštį (ar Prekių perdavimo – priėmimo aktą, jei jos netransportuojamos). Nuo šio Prekių perdavimo – priėmimo momento Pirkėjui pereina Prekių nuosavybės ir atsitiktinio žuvimo rizika. Tais atvejais, kai Pardavėjas negali pristatyti Prekių dėl bet kokių Pirkėjo veiksmų ar neveikimo, Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas: (i) sumokėtų minimalius nuostolius – 1/20 Sutarties kainos ir Pardavėjui liktų pagal šią Sutartį jam Pirkėjo sumokėtas avansas, o (ii) Prekės būtų priimtos; arba Pirkėjo sąskaita atiduoti Prekes pasaugai asmeniui, profesionaliai teikiančiam tokias paslaugas. Jei Prekės neatsiimtos laiku, visą Prekių atsitiktinio žuvimo riziką prisiima Pirkėjas;

Pirkėjas, priėmęs Prekes, apie akivaizdžius jų trūkumus privalo pranešti per dvidešimt keturias valandas; 


SUTARTIES KAINOS SUMOKĖJIMAS

Pardavėjo atstovaujamų fabrikų nustatyta Pirkėjo atsiskaitymo už Prekes ir paslaugas tvarka: Prekių užsakymo vykdymo pradžia, avansas: mokama 100% (šimtas procentų) sutarties kainos dalis; 

Pirkėjas už Prekes atsiskaito Užsakymo dieną.

Pirkėjo piniginė prievolė laikoma įvykdyta, kai Pardavėjas gauna pinigus į savo atsiskaitomąją sąskaitą. 


PREKIŲ KOKYBĖ

Pardavėjo pristatytos Prekės laikomos kokybiškomis, jeigu jos atitinka Pardavėjo kataloguose ar specialiuose pasiūlymuose nurodytą: naudojimo paskirtį; medžiagas, iš kurių Prekės turi būti pagamintos; ilgio ir kitus parametrus;

Paslėptais Prekių trūkumais laikomi tokie Prekių neatitikimai kokybės reikalavimams, kurie buvo Prekių perdavimo – priėmimo metu, tačiau rūpestingai apžiūrint Prekes jų nebuvo galima pastebėti. Tokias aplinkybes turi įrodyti Pirkėjas. Jis pretenzijas dėl paslėptų Prekių trūkumų gali pareikšti per 7 (septynias) kalendorines dienas;

Jeigu perduotos Prekės neatitinka kokybės reikalavimų ir trūkumai Pirkėjo su Pardavėju nebuvo atskirai aptarti, tai Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekes, gali pateikti tik reikalavimus, kad vienarūšės Prekės būtų pakeistos tinkamos kokybės Prekėmis. Atsisakyti Sutarties ir/ar Prekių Pirkėjas gali tik tais atvejais, kai netinkamos kokybės Prekių pardavimas yra esminis Sutarties pažeidimas;

Jei Pirkėjas Prekes pats pasiima iš Pardavėjo sandėlio arba prekybos vietos ir pats atlieka baldų montavimą, Pardavėjas už prekių transportavimo ir surinkimo kokybę neatsako;

Pirkėjas, pateikęs patalpų išmatavimus, kuriose stovės Pardavėjo baldai, atsako už patalpų parametrų tikslumą;


SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, PAPILDOMOS NUOSTATOS


Ši Sutartis įsigalioja nuo avanso įmokos dienos. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra surašyti papildomame susitarime ir patvirtinti abiejų šalių; 

PARDAVĖJAS PREKES PRIVALO PRISTATYTI PER 10 (dešimt) SAVAIČIŲ;

PIRKĖJAS PAREIŠKIA, KAD JO ATLIKTAS UŽSAKYMAS VISIŠKAI ATITINKA JO PAGEIDAVIMUS, PATEIKIAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS IR KIEKIS YRA TINKAMAS UŽSAKYMUI ATLIKTI.

GARANTIJA. Baldams suteikiama atstovaujamo fabriko/TIEKĖJO garantija ne mažesnė kaip 12 (dvylika) mėnesių.

NENUGALIMA JĖGA ( FORCE MAJEURE )

Šalys neatsako už nuostolius, susijusius su aplinkybėmis, kurių jos negalėjo numatyti ir įveikti, tokių kaip karas, riaušės, streikas, embargas, blokada, žemės drebėjimas, gaisras, potvynis, valstybės valdžios institucijų priimti norminiai aktai, sprendimai ir draudimai;

Šios Sutarties 9.1. punkte pateiktas nenugalimos jėgos aplinkybių sąrašas nėra baigtinis ir neturi būti suprantamas kaip išsamus; 

Šalis, kuri negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo raštu pranešti kitai Šaliai apie šias aplinkybes per vieną mėnesį nuo jų atsiradimo momento; 

Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą patvirtina Lietuvos Prekybos, pramonės ir amatų rūmai;

SU PIRKIMO PARDAVIMO IR PASLAUGŲ  SUTARTIES SĄLYGOMIS PIRKĖJAS SUSIPAŽINO, SUTARTIES NUOSTATOS, YPATINGAI PARYŠKINTOS SUTARTIES SĄLYGOS TEKSTE IŠAIŠKINTOS. UŽSAKYMĄ PIRKĖJAS TVIRTINA atlikdamas įmoką.


PARDAVĖJAS:

VšI „Pauliaus MP fondas“Įm.kodas: 302334770

Tel.: +370 620 44022, info(@)vaikubaldai.lt 

A/S: LT923500010002674704

Swift kodas: EVIULT21XXX

 

IBAN saskaita skirta pervedimams tik EUR valiuta, SEPA zonoje.

Swift kodas: EVIULT21XXX

Banko kodas: 35000

Banko pavadinimas: UAB „Paysera LT“

Banko adresas: Menulio g. 7, Vilnius, LT-04326, Lietuva

 

Duomenu bukle: Pilnai sutvarkyti duomenys

Registro tvarkytojas: Valstybes imones Registru centro Vilniaus filialas

Pavadinimas: Viešoji istaiga "PAULIAUS MP FONDAS"

Kodas: 302334770

Teisine forma: Viešoji istaiga

Teisinis statusas: Teisinis statusas neiregistruotas

NTR objekto kodas: 1095-5001-5017:0012

Registracija: Žygio g. 95A-27, Vilnius, Lietuva.

Iregistravimo data: 2009-04-29

Versija: 3 (2017-03-13)

 

 
© Baldai vaikams ir jaunimui 2020
Powered by BALTECON Capital and CsillámVilág